Din køreplan for nyt tag

Et tagprojekt skal gennem en række faser. For at få et godt resultat er det vigtigt at følge en overordnet køreplan for, hvordan planlægning og udførelse skal forløbe

For langt de fleste husejere presser beslutningen om at udskifte taget sig først på, når taget er så nedslidt, at det ikke længere kan betale sig at reparere på det. Når det sker, er der i første omgang to råd du bør følge. For det første skal du afse god tid til at planlægge og gennemføre projektet - et nyt tag er et stort og dyrt projekt du som husejer måske kun kommer til at gennemføre en enkelt gang i dit liv.

For det andet bør du hyre en rådgiver i form af en arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør, der kan hjælpe dig igennem hele processen med hensyn til både det arkitektoniske, det praktiske, det tekniske, det økonomiske og det lovgivningsmæssige. Rådgiveren skal selvfølgelig have et honorar, men han kan til gengæld spare dig for mange ærgrelser, ekstraudgifter og forsinkelser.

1. Idéfase og skitsering

Beslutningen om at udskifte taget er kun den første i en række, der skal føre dig frem mod den rigtige løsning. Tagudskiftningen kan være helt basal på den måde, at den gamle belægning simpelthen udskiftes med en tilsvarende ny, samtidig med at nødvendige reparationer på tagkonstruktionen udføres.

Men udskiftningen kan også ses som en mulighed for at ændre husets udseende, energiforbedre, inddrage førstesalen til beboelse eller tilføre huset ekstra lys og plads med ovenlysvinduer, kviste eller en tagterrasse. Det er også en mulighed at indarbejde solvarmepaneler eller solceller i løsningen.

Uanset, hvad du vælger at inddrage i tagprojektet, er det væsentlig billigere at få det hele gjort på en gang end, hvis du senere f.eks. vil have etableret en kvist. Så tag dig god tid til denne fase og få rådgiveren på banen som sparringspartner og til at visualisere mulighederne på skitseplan.

2. Økonomi

Du skal meget tidligt i forløbet begynde at overveje, hvor mange penge du vil afsætte til tagprojektet og hvordan det skal finansieres. Kan du betale projektet kontant, eller skal du optage et realkredit- eller banklån? I den forbindelse skal huset formentlig vurderes af bank eller realkreditinstitut.

Allerede i skitsefasen kan rådgiveren hjælpe med at anslå, hvad de forskellige dele af projektet vil koste, men helt sikker er man først når de konkrete tilbud er indhentet. Husk i øvrigt at afsætte et beløb svarende til mindst 10% af byggesummen til uforudsete udgifter.

Du skal også kontakte dit forsikringsselskab og orientere dem om dine byggeplaner, både af hensyn til dækning i byggefasen og af det færdige hus.

3. Projektering

I projekteringsfasen træffes de sidste beslutninger, og projektet beskrives så grundigt som muligt i tekst og tegning. Det gør det muligt at få de mest præcise tilbud og sikrer, at det færdige resultat lever op til dine forventninger. Det er også i forbindelse med denne fase, at eventuelle godkendelser indhentes fra kommunens tekniske forvaltning.

4. Evt. myndighedsbehandling

Som udgangspunkt behøver du ikke en byggetilladelse fra kommunen for at lave nyt tag, medmindre du udvider boligarealet ved at inddrage taget til beboelse eller etablerer en kvist. Hvis du ændrer udseendet på taget, vil det imidlertid være en god idé at tage en snak med kommunen for at sikre, at ændringerne ikke strider mod en eventuel lokalplan.

I øvrigt har du som husejer pligt til at opfylde kravene i bygningsreglementet, der bl.a. indbefatter krav til efterisolering når taget udskiftes. Kravene gælder i det omfang isoleringen er rentabel og teknisk kan lade sig gøre.

5. Tilbudsindhentning

Med det færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale i hånden, kan du gå ud og indhente faste tilbud fra forskellige tagfirmaer. Når tilbuddene kommer ind, er det vigtigt, at du og din rådgiver gennemgår dem nøje for at tjekke om alle de ønskede ydelser er indbefattet.

6. Aftale og planlægning

Med den udvalgte entreprenør indgås nu en skriftlig aftale, hvor alle forhold omkring projektet og dets udførelse, inklusive en tidsplan og en betalingsaftale nedfældes. Det er meget vigtigt, at tidsplanen for byggeriet er realistisk for begge parter.

7. Udførelse

I byggeperioden skal du eller din rådgiver deltage i jævnlige byggemøder, typisk en gang om ugen, hvor det tjekkes om byggeriet følger tidsplanen og eventuelle opståede problemer diskuteres. Det er vigtigt, at din rådgiver fører tilsyn med arbejdet for at sikre udførelse og kvalitet, og eventuelt tager billeder undervejs, så der er dokumentation for at arbejdet udføres korrekt.

8. Aflevering

Når alle arbejder er afsluttet, afleverer entreprenøren det færdige resultat til dig. Sammen med rådgiver gennemgås eventuelle fejl og mangler, og der lægges en plan for, hvordan og hvornår de udbedres. Når det er sket kan entreprenøren fremsende den endelige regning til dig.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024