Priser på tilbygning og komplet køreplan

På denne side finder du en udførlig guide til dit tilbygnings-projekt. Få også en samlet overblik over priser for både håndværkere og rådgivere til tilbygninger.

Denne side indeholder:

Køreplan for din tilbygning
Så meget koster det at bygge
Priser på rådgivning
Få et inspirationsmøde med en rådgiver

Så meget må du bygge:

I forbindelse med en tilbygning skal du være opmærksom på din grunds bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten er den procentvise andel af den samlede grund som må bebygges. Ifølge bygningsreglementet må husets bebyggede areal maksimalt udgøre 30% af grundens størrelse (vær dog opmærksom på at der kan være lokalplaner eller tinglyste statutter der sætter andre rammer for din grund). Det vil sige, at hvis din grund er på 600 m2, må dit samlede boligareal makismalt være 180 m2

Køreplan for din tilbygning

Her får du overblikket over projektet. Læs køreplanen i detaljer længere nede på siden eller klik på en overskrift for at læse mere om emnet:

Vurdering af muligheder

Start med at find ud af, hvilke muligheder du har for dit byggeri - og hvad det eventuelt vil koste:

1

Tal med kommunen
Da en tilbygning til dit hus øger dets samlede antal kvadratmeter, skal du som noget af det allerførste inden projektet påbegyndes, huske at indhente en komplet byggetilladelse fra din kommune. Du skal være opmærksom på at der er en lang række krav der stilles til en tilbygning, herunder krav til energieffektivitet, udseende, placering på grunden, højde, materialevalg mv. Kontakt derfor teknisk forvaltning i din kommune før du går i gang med byggeriet.

Husk også at spørge om, hvor lang sagsbehandlingstiden er, det varierer nemlig meget fra kommune til kommune. Den typiske behandlingstid er 1-3 måneder, men hos nogle kommuner er det helt op til 5 måneder.

Som nævnt ovenfor, er det desuden vigtigt at du også tjekker lokalplaner og tingbogen.

2

Inspirationsmøde med en rådgiver
Tag et indledende møde med en arkitekt eller en bygningsrådgiver. Rådgiveren kan hjælpe dig med at planlægge projektet og tegne en skitse af din tilbygning så det hele bliver mere konkret for dig. Desuden kan rådgiveren hjælpe med en umiddelbar vurdering af muligheder for etablering af en tilbygning.

Senere i forløbet kan din rådgiver hjælpe med alt det formelle arbejde med at udarbejde ansøgninger til og indhente tilladelser fra kommunen, hjælpe med at lægge et budget for projektet og den løbende koordinering med håndværkerne så projektet skrider frem efter planen.

3

Tal med banken
Det er en god ide at inddrage din bank tidligt i forløbet og få et tilsagn om finansiering. Når du kender din låneramme, kan du allerede fra starten prioritere dine ønsker, så der er økonomi til at få projektet helt i mål. Vær opmærksom på, at der ofte opstår nogle ekstra ønsker og uventede ekstraarbejder undervejs, der ikke kan forudses i planlægningsfasen – som tommelfingerregel regner man med 10 % af det oprindelige budget.

4

Skitseprojekt

Som nævnt ovenfor kan din rådgiver hjælpe dig med at lave en arkitekttegnet skitse over byggeriet. Skitseprojektet indeholder f. eks et forslag til en ny planløsning og facader på din tilbygningen.
Nu kan du se hvordan det færdige byggeri vil tage sig ud. Sammen med skitsen får du et kvalificeret økonomisk skøn over projektet. Det er på baggrund af skitseprojektet, at du skal beslutte endeligt om projektet skal sættes i gang.

Planlægning af projektet

Når du har truffet beslutningen om at gennemføre projektet, skal du i gang med planlægningen:

5

Skitseprojekt

Du skal søge kommunen om tilladelse til byggeriet. Ansøgningen skal indeholde:

 • Opgørelse af areal og bebyggelsesprocent
 • Energi- eller varmetabsberegning
 • Tegninger: Snit, facader, situationsplan

I praksis giver du blot din rådgiver en fuldmagt, så indhenter han byggetilladelsen på dine vegne.

6

Valg af entrepriseform

De tre mest almindelige entrepriseformer er:

 • Fagentreprise: Du hyrer selv forskellige entreprenører til afgrænsede dele af byggeriet, f.eks. en tømrer, en murer, en elektriker osv. Du har selv ansvaret for at koordinere de enkelte faggrupper og løse eventuelt uenigheder imellem dem (dette varetages typisk af din rådgiver).
 • Hovedentreprise: Du hyrer kun én entreprenør, der har det samlede ansvar for byggeriet. Entreprenøren indgår selv aftaler med underentreprenører og har ansvaret for at koordinere hele byggeriet – og få det færdigt til aftalt tid. Du har din egen rådgiver til at beskrive projektet, kontrollere byggeriet og i det hele taget varetage dine interesser undervejs.
 • Totalentreprise: Entreprenøren har udover hele ansvaret for byggeriet også ansvaret for rådgivningen og projekteringen af projektet. Kort sagt: Du har ikke din egen uvildige rådgiver at rådføre dig med, idet rådgiveren er ”håndværkerens mand”. Denne entrepriseform kender du typisk fra opførelse af typehuse.

Nu kan du se hvordan det færdige byggeri vil tage sig ud. Sammen med skitsen får du et kvalificeret økonomisk skøn over projektet. Det er på baggrund af skitseprojektet, at du skal beslutte endeligt om projektet skal sættes i gang.

7

Projektering

Nu går din rådgiver i gang med at ”projektere byggeriet”. Projektmaterialet indeholder detaljerede materialebeskrivelser, tegninger og anvisninger til håndværkeren om, hvordan byggeriet skal udføres. Projekteringen er nødvendig for at kunne indhente faste og sammenlignelige håndværkerpriser. Samtidig sikrer det, at det færdige byggeri bliver præcis, som du ønsker.

8

Ingeniørberegning

Der skal næsten altid udarbejdes ingeniørberegninger i forbindelse med projekteringen. Beregningerne skal sikre at tilbygningens konstruktion er i orden og lever op til normerne for området. Din rådgiver kan hjælpe dig med at få lavet ingeniørberegningerne samtidig med projekteringen.

9

Indhentning af håndværkerpriser

Det færdige projektmateriale sendes ud til tre udvalgte håndværkere, så de giver priser på nøjagtigt det samme arbejde. Håndværkerne udvælges i samråd mellem dig og din rådgiver. Bed altid de udvalgte håndværkere om minimum tre referencer, du kan kontakte. Vær opmærksom på, at en ny tilbygning er et meget krævende projekt sammenlignet med eksempelvis blot at montere et køkken. Bed derfor specifikt om referencer på andre tilbygninger håndværkeren har lavet, så du sikrer at håndværkeren tidligere har vist, at han kan løse opgaven.

Valg af håndværker bør ikke bero alene på prisen, men også på mulig tidsplan, referencer, evt. medlemskab af Byg Garanti med videre. Når priserne kommer ind fra håndværkerne, hjælper din rådgiver dig med at vurdere priserne og hvem der er mest egnet til projektet.

10

Kontrakt

Det er rigtigt vigtigt at få et vandtæt aftalegrundlag, især på så stor en byggeopgave. Det sikrer at du undgår misforståelser og diskussioner undervejs i byggeriet om, hvad der er aftalt. Eksempelvis bør kontrakten indeholde en fast tidsplan med en dagbod, hvis håndværkeren overskrider slutdatoen.

I øvrigt er en grundig kontrakt en forudsætning for at få erstatning fra en garantiordning som Byg Garanti hvis uheldet er ude og din håndværker går konkurs mens byggeriet står på.

11

Forsikring

Kontakt dit forsikringsselskab inden byggeriet går i gang og sørg for at din husforsikring dækker under byggeriet. Det er muligt du skal tegne en tillægsforsikring, spørg dit forsikringsselskab til råds herom. Spørg også, om du evt. med fordel kan tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet.

Så skal der bygges

Nu er du klar til at igangsætte byggeriet:

12

Opstartsmøde

2-4 uger inden byggeriet går i gang, afholder du et opstartsmøde med entreprenøren og din rådgiver. Her gennemgår din rådgiver byggeriet i detaljer med håndværkeren og afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål. Desuden fastlægger I de praktiske ting såsom adgang til toilet, vand og strøm under byggeriet. Efter mødet sender din rådgiver et referat af mødet til dig og entreprenøren, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad der er aftalt.

13

Tilsyn

Undervejs i byggeriet kontrollerer din rådgiver løbende byggeriet og påpeger eventuelle fejl og mangler over for entreprenøren. Håndværkerne får først sine ratebetalinger i takt med at rådgiveren godkender arbejdet. Afhængigt af hvor komplekst projektet er, vil rådgiveren typiske afholde 5-7 kontrolbesøg undervejs i byggeriet.

14

Godkendelse af det færdige arbejde

Din rådgiver aflægger sidste kontrolbesøg, når entreprenøren melder, at hele byggeriet er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning. Rådgiveren tjekker, at alle punkter i projektmaterialet er udført og at evt. påtalte mangler fra tidligere kontrolbesøg er udbedret tilfredsstillende.

Efter afleveringen får du og entreprenøren en samlet rapport over eventuelle fejl og mangler, som skal udbedres. Hvis rådgiveren finder nogen fejl, anfører han i slutrapporten et beløb, der tilbageholdes indtil entreprenøren har udbedret fejlene. Du kan derefter betale entreprenøren den sidste rate minus beløbet fra slutrapporten. Det giver dig en ekstra sikkerhed for, at entreprenøren retter fejlene som aftalt.

15

1-års og 5-års eftersyn

Der afholdes typisk et kontrolbesøg henholdsvis 1 og 5 år efter byggeriet er færdigt. Her kontrollerer du eller din rådgiver, om der er opstået nogle fejl eller mangler siden afleveringsforretningen. Det kunne f.eks. være et knækket bræt i facadebeklædningen, revner i murværket eller at det nye gulv har givet sig ekstraordinært meget.

Hele projektet fra første møde til færdigt byggeri tager typisk 5-7 måneder - det afhænger meget af sagsbehandlingstiden hos din kommune.


Priser for rådgivning

Rådgivningsydelse Priser inkl. moms
Insirationsmøde 1.800,00 kr.
Skitse
 • Tegning af den nye førstesal
 • Indretningsforslag og rumfordeling
 • Evt. ændringer i stueetagen i forbindelse med placering af trappe
 • Skriftligt økonomisk skøn over projektet
5.000,00 - 15.000,00 kr.
Myndighedsprojekt
 • Indhentning af byggetilladelse
 • Hovedtegninger
 • Varmeetabsberegning
15.000,00 - 25.000,00 kr.
Detailprojekt
 • Arbejds- og projektbeskrivelse
 • Detailtegninger
 • Materialelister
 • Udbudslister
25.000,00 - 50.000,00 kr.
Ingeniørberegninger 15.000,00 - 25.000,00 kr.
Eventuel landinspektør 15.000,00 - 25.000,00 kr.
Kontrakt 9.500,00 kr.
Tilsyn 15.000,00 - 30.000,00 kr.

Den samlede pris for rådgivning beløber sig typisk til kr. 85.000 - 175.000 inkl. moms

Få et inspirationsmøde med en rådgiver

Hvis du overvejer at udnytte eller bygge en førstesal, kan vi hjælpe dig videre på to måder:

 • Ring til os på 32 10 10 77 og få en uforpligtende snak om dit projekt – det koster ikke noget

 • Bestil et inspirationsmøde med en af vores rådgivere og få en grundig gennemgang af dine muligheder. Du får gode råd og et samlet overblik over hele processen fra myndighedsbehandling til håndværkervalg og slutkontrol af det færdige byggeri.

Inspirationsmødet koster 1.800 kr. inkl. moms

Tal med en af vores rådgivere


Vi ringer typisk mellem 16:00 - 20:00


Michael Bloch

Michael Bloch
Direktør & arkitekt

Thomas Vester

Thomas Vester
Bygningskonstruktør

Daniel Frederiksen

Daniel Frederiksen
Tømrer & bygningskonstruktør

Jesper Thomsø

Jesper Thomsø
Civilingeniør

Copyright © 2024